list of errors

Post Reply
artattak
Posts: 297
Joined: Thu May 26, 2011 6:23 pm

list of errors

Post by artattak »

Błędy dotyczą LW 2015 / win 10 / wersia kray 3,046 / dual xeon

1)
nie działa zapisywanie ustawień parametrów.
Zapisujemy ustawienia w kray.
Plik sie zapisuje, ale jak go wczytamy nie ma załadowanych ustawień.

2)
Uruchamia się LW ładujemy przez opcję scan dyrectory pluginy kray. Kray działa poprawnie.
Zamykamy LW odpalamy kray i mamy błędy podczas renderu okazuje się że kray nie łzaładował wszystkich pluginów.
Trzeba wyzerować scene clear scene i załadować pluginy od nowa.

3) Brak możliwości wykonania animacji w oparciu o metodę GI

4) błąd zapisu plików
Ustawiamy zapis właściwego renderu plus bufory. klikamy render. Pliki zapisują się w przeznaczonym miejscu.
Wprowadzamy zmiany w scenie klikamy render.
Plik renderu właściwego nie nadpisze się w wczesniej okreslonej lokalizacji. Trzeba zmienic nazwe pliku aby plik został zapisany.

5) błedy w displacements z poziomu kray. Działa tylko poprawnie na płaskim poligonie, kształty z kilku poligonów mają artefakty w miejscach styku poligonów.

6) diffiuse sharpnes nie działa. Bardzo pomocne narzędzie. Tkaniny, porcelana, drewno


7) Brak kolorowania odbić. To nie błąd ale ten brak powoduje problemy z tworzeniem złota, metalu itd.
8) Light portale pomimo że widnieją jako shader w kray nie działają. Powinno to poprawić spore zaszumienie z physky.
9) brak możliwości podpięcia techniki AO pod tekstury. Dalo by to sporo dodatkowych możliwości w przybródzaniu obiektów, kontrolowania bluru w zakamarkach obiektów. Wystarczy aktywowac te opcje w nod edytor i dac mozliwość podpiecia pod MIXER w nod edytorze. Da to mozliwosc mieszania w dowolny sposób z każdym parametrem.
10) oczywiście cały czas czekamy na absolutnie podstawowe shadery. Anistropy, velvet, szkło, oren nayar i metal z mozliwoscia kontrolowania odbić.
ZodiaQ
Posts: 361
Joined: Mon Mar 25, 2013 4:52 pm

Re: list of errors

Post by ZodiaQ »

I pulled it through Google Translate ;)

Errors apply to LW 2015 / win 10 / kray version 3.046 / dual xeon

1)
saving parameter settings does not work.
We save the settings in kray.
The file is saved, but when we load it there are no settings loaded.

2)
Launches LW we load via the scan dyrectory option kray plugins. Kray works fine.
We close LW, fire up the kray and we have bugs during render it turns out that kray didn't tear all the plugins.
You need to reset the scene clear scene and load the plugins again.

3) No animation possible based on the GI method

4) file saving error
We set the correct render record plus buffers. click render. Files are saved in the designated place.
We make changes in the scene, click render.
The proper render file will not overwrite the previously specified location. You need to change the file name to save the file.

5) errors in displacements from kray level. Works only correctly on a flat polygon, shapes from several polygons have artifacts in the polygon interface.

6) diffiuse sharpnes does not work. A very helpful tool. Fabrics, porcelain, wood


7) No reflection coloring. This is not a mistake but this lack causes problems with the creation of gold, metal, etc.
8) Light portals even though they appear as shaders in kray don't work. This should improve the considerable noise with physky.
9) no possibility of connecting the AO technique to textures. It would give a lot of additional possibilities in adding objects, controlling blur in the recesses of objects. All you have to do is activate these options in the nod editor and give the option of connecting to MIXER in the nod editor. This will allow mixing in any way with any parameter.
10) Of course, we are still waiting for absolutely basic shaders. Anistropy, velvet, glass, oren nayar and metal with the ability to control reflections.
User avatar
Janusz Biela
Posts: 4016
Joined: Mon Mar 13, 2006 10:39 am
Location: Finland
Contact:

Re: list of errors

Post by Janusz Biela »

Ah sorry ...next time I put in English. :oops:
ZodiaQ
Posts: 361
Joined: Mon Mar 25, 2013 4:52 pm

Re: list of errors

Post by ZodiaQ »

I recognize point 4 as i wanted to ask this long ago. Numerous times I found out in the morning that nothing was rendered because old test renders where still in the output directory. Kray should have option to automatically use incremental filenames when files already exist.
User avatar
Janusz Biela
Posts: 4016
Joined: Mon Mar 13, 2006 10:39 am
Location: Finland
Contact:

Re: list of errors

Post by Janusz Biela »

ZodiaQ wrote:I recognize point 4 as i wanted to ask this long ago. Numerous times I found out in the morning that nothing was rendered because old test renders where still in the output directory. Kray should have option to automatically use incremental filenames when files already exist.
Ah yes incremental filenames! Will put on bug tracker.
Post Reply